Dia Internacional per la Sensibilització envers el Soroll/Día Internacional de sensibilización frente al Ruido

20190922_124958.jpg(Imatge: Dia Sense Cotxes 22-09-2019)

CATALÀ/Castellano más abajo

Les activitats relacionades amb el Dia Internacional de Sensibilització envers el Soroll, previst pel 29 d’abril, en aquest Any Internacional del So, han estat fulminades de les agendes (ajornades unes i anul·lades altres) per la declaració de l’estat d’alarma i la paràlisi de l’activitat social i econòmica que ha comportat. Entre les ajornades, el Congrés d’Acústica de Catalunya, Acusticat2020, traslladat al 14 i 15 d’octubre, on el G.E.E.S. tenia previst participar amb les aportacions de l’Albert Murillo (www.espaciosonante.com) i l’Anna Casas (professora associada d’arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès) per abordar el repte d’anar des dels sons positius fins al Patrimoni Sonor. També havíem preparat una proposta de passejada d’escolta fent tàndem amb Francesc Daumal (Professor emèrit de la UPC) .

I es produeix el fet que aquesta mateixa paràlisi ofereix, tot i que a contracor, una oportunitat única per contemplar, mesurar, escoltar i analitzar en condiciones immillorables el soroll ambiental i la contaminació acústica dels nostres paisatges sonors. Aquesta variable i lliscosa combinació de sons, sorolls i silencis que s’estén al nostre voltant de manera permanent, amb conseqüències directes sobre la salut i la manera de relacionar-nos entre les persones i amb l‘entorn.

Perquè en els dies de confinament, i especialment durant la paralització de l’activitat econòmica (excepte serveis bàsics i el sistema sociosanitari), qualsevol persona va poder experimentar, i encara que en menor mesura segueix experimentant, una reducció de la contaminació acústica sense precedents (1). Mai abans s’havia pres una decisió d’aquesta natura i ningú podia imaginar una reducció del soroll ambiental com la que hem viscut, i seguim vivint; ni tan sols amb vocació experimental. I ara, aquest element contaminant que emet el trànsit rodat, el ferrocarril, els avions, la indústria i l’oci nocturn, al qual l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) li atribueix uns perjudicis directes sobre la salut (2)(3); s’ha reudït de manera dràstica d’un dia per l’altre i en molts indrets sembla desaparegut.

Amb la terminologia que va introduir Raymon Murray Schafer hem passat d’un paisatge sonor de baixa fidelitat (low-fi) a un d’alta fidelitat (high-fi); i la diferència és evident per a tothom. El compositor i investigador canadenc, seguint les teories de la psicologia de la percepció de la Gestalt, assenyala que la nostra oïda diferencia entre un senyal (figura) en un fons (camp). I què passa quan aquest soroll ambiental desapareix?. Seguint l’exposició d’aquest autor, quan el fons (o camp) és molt sorollós, els  senyals que apareixen sobre aquest fons no s’escolten de forma nítida o simplement no s’escolten, emmascarats pels sorolls. És com el traç sobre un llenç: al llenç amb fons gris (més o menys fosc), el traç es percep de forma més imprecisa i inclús desapareixen els més suaus, el que, a més, impedeix reconèixer una perspectiva amb profunditat i riquesa de matisos. Per això ara, sobre un fons blanc (o gris més o menys clar), els sons apareixen i ens reclamen una atenció que amb un fons sorollós ni se’ns reclama, ni concedim.

En aquest entorn d’alta fidelitat és en el qual ens submergim quan obrim les nostres finestres per sentir i escoltar tot allò que abans apareixia brut, emmascarat i difuminat, remot. I ens enfrontem amb un paisatge en el qual s’aprecien, millor que mai abans, un equilibri diferent entre sons, sorolls i silencis per explorar i reconèixer. Un entorn sonor que, sense massa interès, habitualment maltractem entre unes i altres.

I ara percebem un paisatge sonor (4) al qual, una vegada eliminat el soroll del trànsit, la indústria i l’oci nocturn, són uns altres sons els que capten la nostra atenció i se’ns presenten de manera més intensa i sol·lícita. I així, sentim, escoltem, contemplem i ens delectem amb sons agradables, com el dels ocells (una descoberta generalitzada), el de la pluja en caure, el de les fulles d’arbres i plantes agitades o arrossegades pel vent, inclús alguna campana llunyana que abans ni s’escolava. I sobretot, aquest silenci que quasi es pot tocar i que havíem oblidat. També però, ens desagrada, ens irrita o ens sobresalta la rentadora o l’aspiradora d’alguna casa propera, la música inoportuna d’una finestra pròxima; per no dir de les obres de construcció que ara estenen les seves arrossegades, friccions, cops, xiulets i crits  molt més enllà.

Uns i altres donen forma als nostres paisatges sonors quotidians, habitualment amagats darrere de la contaminació acústica i l’escolta planera i de proximitat que practiquem. I uns i altres il·lustren, mostren i assenyalen la manera com ens relacionem entre nosaltres i amb l’entorn. Així, som les persones les que tenim la possibilitat i l’obligació de modificar els hàbits els costums i les pràctiques més sorolloses, tant personals com socials, en el legítim anhel de millorar el malmès i desatès entorn sonor en el qual vivim dia a dia.

Un objectiu, el d’atendre al paisatge sonor, que es pot assolir  si entre unes i altres, adoptem una posició proactiva que promogui i estimuli la consciència i la responsabilitat personal (e interpersonal) que evita sorolls innecessaris i dialoga amb qui fa sorolls molestos; sense deixar de reclamar una protecció efectiva de la inviolabilitat del domicili, del dret al descans i la salut; com el de fer soroll en el lloc i el moment que estigui previst. Aspectes aquests que tenen a veure amb decisions personals, com també amb la cosa pública. Aquesta altra dimensió col·lectiva i social (cultural, econòmica i política) que es concreta en forma d’una normativa ben articulada, una reglamentació precisa, una labor d’inspecció efectiva i uns procediments sancionadores àgils; que tinguin en compte el conjunt de la ciutadania, amb les seves majories i la seva diversitat de minories.

Una labor, individual i col·lectiva, tan necessària com desatesa que ens hauria de permetre identificar i calibrar (amb mesuraments i amb la percepció de les persones) les particularitats d’un fenomen com el d’exposició al soroll i el paper d’aquest en les nostres vides quotidianes. Per aquest motiu, i per les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem amb relació al soroll, aquests dies de confinament i paralització ens ofereixen una oportunitat única que ens convida a reflexionar, practicar, intercanviar, experimentar, conèixer i molt especialment a gaudir de l’enriquidora experiència que es pot extreure de la possibilitat de sentir i de l’exercici conscient d’escoltar el nostre entorn sonor.

  1. Informe Contaminació Acústica en Confinament (Barcelona 04/2020 Català): https://drive.google.com/file/d/108J6Q0KhTEe1BSTYp4IMb1BorpZVU4PF/view?usp=sharing
  2. Guia OMS (English): http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
  3. Informe de previsiones AEMA:  https://www.eea.europa.eu/es/highlights/previsiones-de-aumento-del-numero
  4. IYS2020 Soundscape (English): https://sound2020.org/society/soundscapes/

Altres documents:

AEMA.- Sobre el suido:

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise

Entrevist a Eulalia Peris, la experta de la Agencia Europea de Medio Ambiente:

https://www.eea.europa.eu/es/articles/la-contaminacion-acustica-es-un

Altres ellaços:

Mapa Soroll Barcelona:

https://connecta.bcn.cat/connecta-catalog-web/component/map

Tecniacústica2018 (datos 2017 Barcelona)

http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Cadiz18/AAM-1_006.pdf

Visor de  Mapes de Soroll de Catalunya (aglomeracions):

http://sig.gencat.cat/visors/soroll.html

Mapes de Capacitat Acústica: http://sig.gencat.cat/visors/capacitat_acustica.html

Hashtags: #SONSBALCÓ #INAD2020

Coleccions d’enregistraments de camp realitzades durant el coronavirus:

CAST/

20190922_124958.jpg

Las actividades relacionadas con el Día Internacional de Sensibilización frente al Ruido, previsto para el miércoles 29/04, en este Año Internacional de Sonido, han quedado fulminadas de las agendas (aplazadas unas y canceladas otras) por la declaración de estado de alarma y la parálisis de la actividad social y económica que ha conllevado. Entre las aplazadas, el Congreso de Acústica de Catalunya, Acusticat2020, trasladado al 14 y 15 de octubre, en el que el GEES tenía previsto participar con las aportaciones de Albert Murillo (www.espaciosonante.com) y Anna Casas (profesora asociada de l’Escola Superior d’Arquitectura del Vallés) para abordar el reto desde los sonidos positivos hasta el Patrimonio Sonoro. También teníamos preparado una propuesta de paseo de escucha en tándem con Francesc Daumal (profesor enérito de la UPC).

Y se produce la coincidencia de que esa misma parálisis ofrece, cierto es que a contrapié, una oportunidad única para contemplar, medir, escuchar y analizar en condiciones inmejorables el ruido ambiental, la contaminación acústica de nuestros paisajes sonoros. Esa variable y escurridiza combinación de sonidos, ruidos y silencios que se extiende a nuestro alrededor de manera permanente, con consecuencias directas sobre la salud y la manera de relacionarnos entre las personas y con el entorno.

Porque en los días de confinamiento, y especialmente durante la paralización de la actividad económica (excepto servicios básicos y el sistema sociosanitario), cualquier persona pudo experimentar, y aunque en menor medida sigue experimentando, una reducción de la contaminación acústica sin precedentes (1). Nunca antes se había tomado una decisión de esta naturaleza y nadie podía ni imaginarse una reducción del ruido ambiental como la que vivimos, y seguimos viviendo; ni siquiera con vocación experimental. Y ahora, ese elemento contaminante que emiten el tráfico rodado, el ferrocarril, los aviones, la industria y ocio nocturno, al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medioambiente (AEMA) le atribuye unos perjuicios directos sobre la salud (2) (3); se ha reducido de manera dràstica de un plumazo y en muchos sitios parece desaparecido.

En la terminología que acuñó Raymon Murray Schafer hemos pasado de un paisaje sonoro de baja fidelidad (low-fi) a uno de alta fidelidad (high-fi); y la diferencia resulta evidente para cualquiera. El compositor e investigador canadiense, siguiendo las teorías de la psicología de la percepción de la Gestalt, señala que nuestro oído diferencia entre una señal (figura) en un fondo (campo). ¿Y qué ocurre cuándo ese ruido ambiental desaparece?. Siguiendo la exposición de este ator, cuando el fondo (o campo) es muy ruidoso, la señales que aparecen sobre ese fondo no se escuchan de forma nítida o simplemente no se escuchan, enmascaradas por el ruido. Es como el trazo sobre un lienzo: en el lienzo con fondo gris (más o menos oscuro), el trazo se percibe de forma más imprecisa e incluso desaparecen los más suaves, lo que, además, impide reconocer una perspectiva con mayor profundidad y riqueza de matices. Por eso ahora, sobre un fondo blanco (o gris claro), los sonidos aparecen y nos reclaman una atención que con un fondo ruidos ni nos reclama, ni concedemos.

En ese entorno de alta fidelidad es en el que nos sumergimos cuando abrimos nuestras ventanas para oír y escuchar todo lo que antes aparecía sucio, enmascarado y difuminado, remoto. Y nos enfrentamos a un paisaje sonoro en el que se aprecia, mejor que nunca antes, un equilibrio diferente entre sonidos, ruidos y silencios por explorar y reconocer. Un entorno sonoro, que, sin demasiado interés, habitualmente maltratamos entre unas y otros.

Y ahora percibimos un paisaje sonoro (4) en el que, una vez eliminado el ruido del tráfico, la industria y el ocio nocturno, son otros sonidos los que captan nuestra atención y se nos presentan de manera más intensa y solícita. Y así, oímos, escuchamos, contemplamos y nos deleitamos con sonidos agradables, como el de los pájaros (un descubrimiento generalizado), el de la lluvia al caer, el de las hojas de árboles y plantas agitadas o arrastradas por el viento, incluso alguna campana lejana que antes ni se escuchaba. Y sobre todo, ese silencio que casi se puede tocar y que habíamos olvidado.

Pero también nos disgusta, nos irrita o nos sobresalta la lavadora o el aspirador de alguna casa cercana, la música inoportuna de una ventana próxima; por no hablar de las obras de construcción que ahora extienden sus arrastres, fricciones, golpes, pitidos y gritos mucho más allá.

Unos y otros, dan forma a nuestros paisajes sonoros cotidianos, habitualmente escondidos detrás de la contaminación acústica y de la escucha plana y de proximidad que practicamos. Y unos y otros ilustran, muestran y señalan la manera como nos relacionamos las personas entre nosotras y con el medio. Así, somos las personas quienes tenemos la posibilidad y la obligación de modificar los hábitos, las costumbres y las prácticas más ruidosas, tanto personales como sociales, en el legítimo anhelo de mejorar el maltrecho y desatendido entorno sonoro en el que vivimos día a día..

Un objetivo, el de atender al paisaje sonoro, que se puede alcanzar si entre unas y otros, adoptamos una posición proactiva que promueva y estimule la conciencia y la responsabilidad personal (e interpersonal) que evita ruidos innecesarios y dialoga con quien hace ruidos molestos; sin dejar de reclamar una protección efectiva de la inviolabilidad del domicilio, del derecho al descanso y la salud; como el de hacer ruido en el lugar y el momento que esté previsto. Aspectos éstos que tienen que ver con decisiones personales, pero también con la cosa pública. Esa otra dimensión colectiva y social (cultural, económica y política) que se concreta en forma de una normativa bien articulada, una reglamentación precisa, una labor de inspección efectiva y unos procedimientos sancionadores ágiles; que tengan en cuenta al conjunto de la ciudadanía, con sus mayorías y su diversidad de minorías.

Una labor, individual y colectiva, tan necesaria como desatendida que nos debería permitir identificar y calibrar (con mediciones precisas y con la percepción de las personas) las particularidades de un fenómeno como el de la exposición al ruido y el papel de éste en nuestras vidas cotidianas. Por ese motivo, y por las extraordinarias circunstancias en las que nos encontramos en relación a ese ruido, estos días de confinamiento y paralización ofrecen una oportunidad única que nos invita a experimentar, conocer, analizar, reflexionar, debatir, imaginar y muy especialmente, disfrutar de la enriquecedora experiencia que puede derivarse de la posibilidad de oír y el ejercicio consciente de escuchar nuestro entorno sonoro.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: